Smluvní ujednání

25.08.2014 13:25

Závaznou objednávkou se rozumí písemná / emailová komunikace, kde objednavatel souhlasí s naší nabídkou ( cenovou, technickou).

Platba storno poplatku: hotově, bankovním převodem do 2 pracovních dnů.

 

Smluvní ujednání: 
                                      

1. Celková cena za provedení smluvených úkonů/pronájem vybavení  je splatná hotově v den konání / převodem na bankovní účet, splatnost 5 dní, není-li uvedeno písemně jinak.

2. Cena za provedení smluvených úkonů/pronájem vybavení platí pro trvání dle dohody na přední straně této smlouvy. Při překročení tohoto časového období se cena zvyšuje dle ceníku.

3. Objednavatel se při dodání vybavení zavazuje předat dodavateli peněžitou zálohu v předem dojednané výši, a to v hotovosti. Záloha je objednavateli vydána zpět při zpětném odběru vybavení dodavatelem, pokud nedošlo k poničení vybavení vinou objednavatele.

4. Objednatel odpovídá za škody na zdraví i majetku, vzniklé v souvislosti s pronajatým vybavením, pokud vzniknou zejména v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení technických norem a ostatních obecně závazných předpisů ze strany objednavatele.

5. Pokud bude provedení smluveného úkonu znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události, ležící mimo smluvní strany, např. přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz apod., mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu vzniklé škody. Nepřízeň počasí, malý zájem o vstupenky, atd. není důvod k odstoupení od smlouvy.  Odstupující strana je povinna shora uvedené skutečnosti druhé smluvní straně řádně doložit.

6. Obsah smlouvy se považuje za věc důvěrnou, objednavatel se zavazuje že nedojde z jeho strany k jejímu šíření nebo nahlížení do smlouvy osobami třetích stran.

7. Pro případ nedodržení termínů splatnosti, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 1% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení a to ode dne následujícího po splatnosti nezaplacené částky dohodnuté smluvní odměny do zaplacení.

8. Storno podmínky:
- zrušení závazné objednávky 2 dny před plánovaným termínem nebo v den konání akce = 50% z celkové kalkulace
- zrušení závazné objednávky méně než 10 dní před plánovaným termínem = 10% z celkové kalkulace
- zrušení závazné objednávky více jak 10 dní před plánovaným termínem = 5% z celkové kalkulace


9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích ( 1x zprostředkovatel, 1x objednavatel  ). Smluvní podmínky nabývají platnost a účinnost podpisem či potvrzenou objednávkou obou smluvních stran ( emailová či jiná komunikace ), její změny a doplňky musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami.

10. Strany prohlašují, že žádná z nich neuzavřela tuto smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Strany své vzájemné závazky vzniklé touto smlouvou navzájem přijímají a to bez jakýchkoliv podmínek, příkazů a jiných vedlejších ujednání, kromě shora uvedených.
              

Vyhledávání

Kontakt

Turnov 723 091 990
728 855 322

Přijímáme platby v kryptoměnách